Valtuutetun tarkastajan palvelut

Tarkastustoiminta

Sähköturvallisuuslain edellyttämiä varmennustarkastuksia ja määräaikaistarkastuksia tekevät Tukesin hyväksymät valtuutetut tarkastajat ja tarkastuslaitokset. Tarkastusten tekijät ovat sähkötöiden tekijään ja sähkölaitteiston omistajaan nähden riippumattomia kolmansia osapuolia.

Tietyn kokoisille sähkölaitteistoille tehdään käyttöönottotarkastuksen lisäksi varmennustarkastus. Samoin suuremmille sähkölaitteistoille pitää tehdä säännöllisiä määräaikaistarkastuksia. Lisäksi tarkastajilta voi tilata vapaaehtoisen tarkastuksen, esim. omakotitalon sähköasennuksille.

Valtuutettujen tarkastajien ja tarkastuslaitosten vastuu ja tehtävät

Tarkastusten tekijät toimivat virkavastuulla, kun he tekevät lakisääteisiä tarkastuksia. Lakisääteisten ja vapaaehtoisten tarkastusten lisäksi osa tarkastustahoista tarjoaa erilaisia sähköalan asiantuntijapalveluita, kuten sähkövahinkojen tutkintaa.

Tarkastustahot arvioivat sähköasennusten turvallisuusvaatimusten täyttymistä ja määräystenmukaisuutta. Valtuutetut tarkastajat ja tarkastuslaitokset toimivat kaupallisin perustein, eli laskuttavat palveluistaan työn tilaajaa oman hinnoittelunsa mukaisesti.

Määräaikaistarkastukset

Miksi tarkastuksia tarvitaan?

Sähköasennusten kunnossapitoa täydentävät lakisääteiset määräaikaistarkastukset. Määräajoin tehtävä tarkastus varmistaa osaltaan asennusten turvallisuuden ja osoittaa mahdolliset kunnossapidon puutteet ennen kuin ne aiheuttavat sähköiskuja tai tulipaloja. Kunnossapidon ja määräaikaistarkastuksen laiminlyönti voivat vahingon sattuessa vaikuttaa vakuutusehtojen mukaisiin korvauksiin.

Mitkä laitteistot on tarkastettava?

Määräaikaistarkastuksia on tehtävä yli 35 A sulakkeilla varustetuille liike-, toimisto-, teollisuus- ja maatalousrakennuksille sekä näitä laajemmille sähkölaitteistoille. Asuinrakennuksia velvoite ei varsinaisesti koske. Määräaikaistarkastus kuitenkin vaaditaan sellaisille asuinrakennuksissa sijaitseville yli 35 A sulakkeilla suojatuille laitteistoille, jotka eivät ole asuintiloja tai muita pääasiassa asumista palvelevia tiloja. Näitä voivat olla esimerkiksi liiketilat ja toimistot, julkiset tilat (esim. päiväkoti, kauppa, lääkäriasema).

kts. Kiinteistöjen sähkökunnossapito ja määräaikaistarkastukset

Varmennustarkastukset

Paritaloa suurempien asuinrakennusten sähkölaitteistoille ja muille pääsulakkeiltaan yli 35 A:n sähkölaitteistoille pitää käyttöönottotarkastuksen lisäksi teettää varmennustarkastus. Muutostöissä tavallisimpana rajana on ylivirtasuojaltaan yli 35 A työalue.

Varmennustarkastuksen teettäminen on sähkötöiden tekijän vastuulla. Tarkastuspalveluita tarjoavat valtuutetut tarkastajat ja tarkastuslaitokset.

Varmennustarkastuksessa todetaan käyttöönottotarkastuksen asianmukaisuus ja varmistetaan pistokoeluontoisesti asennusten turvallisuus.

Tarkastuksen tekijä laatii tarkastuksesta tarkastustodistuksen ja kiinnittää tarkastustarran pääkeskukseen tai vastaavaan kohtaan. Kohteen haltijan on säilytettävä tarkastustodistus vähintään kymmenen vuotta.